0
0
Krepšelyje nėra produktų.

Sveiki atvykę į "Taykal

Prekių pardavimo – pirkimo taisyklės Taykal platformoje.

1. Sąvokos

1.1 Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės parduodamos platformoje www.taykal.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra
atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis,
rekvizitai nurodomi prekių aprašyme.
1.2 Taykal – platforma, esantis adresu www taykal.lt, kurioje yra parduodamos Pardavėjų prekės.
1.3 Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki
aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
1.4 Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5 Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo
numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar
socialinės tapatybės požymius.
1.6 Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Taykal taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Taykal ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai
Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.7 Paskyra – Pirkėjo Taykal naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi www.taykal.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų
istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.8 Privatumo politika – Taykal patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Taykal,
Taykal privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas
Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant šią sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika. 
1.9 Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos
Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.    Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos
tame pačiame užsakyme.
1.10 PP- Pardavėjo paskyra platformoje. Užsiregistravęs Platformoje Pardavėjas turi prieigą prie Pardavėjo paskyros.
1.11 PK. Produkto kortelė.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Taykal taisyklėmis ir su jomis sutinku“.
Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už
jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Taykal susijusios sąlygos.
2.2 Taykal turi teisę atsisakyti aktyvuoti paskyrą jei potencialus Pardavėjas nepraėjo patikrinimo Taykal. Įskaitant atvejus, kai potencialus Pardavėjas pažeidė anksčiau su
Taykal sudarytų sutarčių sąlygas, taip pat kitais atvejais. Jei Taykal nepranešė apie aktyvavimą, sutartis laikoma nesudaryta, o potencialus Pardavėjas netampa Pardavėju ir
neturi teisės reikalauti, kad Taykal pripažintų Sutartį sudaryta.
2.3 Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Taykal, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės
taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems taykal.lt, ir visoms Sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo Taykal Atnaujinus
Taisykles, jos taikomos nuo jų paskelbimo Taykal momento, o Pirkėjas apie Taisyklių atnaujinimą supažindinamas Taisyklių 2.4 punkte numatyta tvarka.
2.4 Pirkti Taykal turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika bei Taykal naudojimosi
Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Taykal.
2.5 Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms Taykal turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus
informuojami prisijungę prie Paskyros arba Taykal arba formuodami prekių krepšelį, tačiau visais atvejais, po Taisyklių atnaujinimo, Pirkėjas pateikti užsakymą gali tik tokiu
atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles.
2.6 Pirkėjas privalo susipažinti su Taykal patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka
Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka,  taip pat laikantis tarp Taykal ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo
įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
2.7 Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio
pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3 Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1 Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.taykal.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1 internetu užsiregistruodamas www.taykal.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį).
3.1.2 gyvai apsipirkti parduotuvėje esančioje, Jasinskio g. 16, Vilnius.
3.2 Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdu, atitinkamuose Taykal sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti
tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Taykal tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.3 Prekių užsakymai, pateikti Parduotuvėse, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis.
3.4 Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir
patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie
užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo
patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.


4.Pirkėjo teisės

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Taykal Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4 Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5 Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5 Pirkėjo įsipareigojimai

5.1 Pirkėjas, naudodamasis Taykal, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Taykal, bei nepažeisti
Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6 "Pardavėjo Paskyra" skyrius

6.1 Pardavėjas privalo nurodyti PP komercinį pavadinimą pagal teisės aktų reikalavimus, taip pat neklaidinti dėl to, ar PP priklauso konkrečiam asmeniui.
6.2 Taykal, iš anksto pranešusi, turi teisę deaktyvuoti PP (sustabdyti Paslaugų teikimą), jei susikaupia šie veiksniai:
a) Pardavėjas tam pačiam juridiniam asmeniui ar individualiam verslininkui yra aktyvavęs du ar daugiau PP;
b) prekių, kurias Klientai gali įsigyti Prekybininko PP, asortimentas yra daugiau nei 30 % identiškas.
6.3 Pardavėjo pasirinkimu Taykal deaktyvuos visus PP, išskyrus vieną. Jei Pardavėjas per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo dienos nepateiks informacijos apie paliekamą PP,
Taykal paliks aktyvuotą PP, su kuriuo susieta anksčiausia Sutarties sudarymo data.
6.4 Baigusi visus veiksmus, susijusius su anksčiau pateiktais užsakymais, Taykal pašalina PP ir visą informaciją apie Pardavėjo produktus iš platformos be galimybės ją atkurti.
6.5 Taykal, atstovaujama savo darbuotojų ir kitų įgaliotų asmenų, turi teisę atlikti bet kokius veiksmus PP, kurie yra būtini Pardavėjo prašymams pagalbos tarnybai, kuriuos Šalys
pripažįsta kaip atliktus Pardavėjo vardu, išspręsti.


7 “Produkto kortelės” skyrius

7.1 Pardavėjas per PP savarankiškai sukuria naują produkto kortelę (toliau - PK). Kortelę sukūręs Pardavėjas turi teisę uždrausti kitiems Pardavėjams ją kopijuoti. Kortelę gali
pakeisti tik ją sukūręs Pardavėjas. Pardavėjas turi nurodyti PVM tarifą PK; priešingu atveju Taykal jį nustato automatiškai ir neatsako už jo teisingumą. Pardavėjas turi teisę
bet kuriuo metu pakeisti PVM tarifą jei pasikeitė LR reglamentuojantys teisės aktai.
7.2 Jei Pardavėjas pasinaudojo galimybe įkelti vaizdo įrašą į PK bet kuriuo iš PP siūlomų būdų, Pardavėjas garantuoja, kad jis tinkamai įgijo visas teises į tokius vaizdo įrašus, kaip
nurodyta skyriuje "Teisės į intelektinę nuosavybę ir individualizavimo priemonės".
7.3 Pardavėjas atsako už PK pateiktos informacijos išsamumą ir atitiktį teisiniams ir sutartiniams reikalavimams.
7.4 Pardavėjas privalo nuolat atsinaujinti ir teisingai nurodyti informaciją apie gaminį ir jo kainą PK. Jei produkto kortelėse pateikiama netiksli informacija, Pardavėjas prisiima bet
kokias dėl to atsirandančias neigiamas pasekmes, įskaitant Taykal atlygio apskaičiavimą remiantis netikslia informacija.
7.5 Pardavėjui draudžiama skelbti informaciją (įskaitant paveikslėlius) PK:
a) tiesiogiai nesusiję su produktu ir (arba) jo aprašymu;
b) kurių platinimas draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
c) už kurių platinimą gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė;
d) kurioje yra: vieši raginimai vykdyti teroristinę veiklą arba terorizmo pateisinimas; ekstremistinė medžiaga; pornografijos, smurto ir žiaurumo propaganda arba scenos;

nešvanki kalba; informacija, šmeižianti pilietį arba tam tikrų kategorijų piliečius dėl įvairių priežasčių, įskaitant požiūrį į religiją, gyvenamąją vietą, politinius įsitikinimus,
taip pat kita informacija, kurią draudžia Vartotojo turinio politika.
7.6 Taykal turi teisę savo nuožiūra tikrinti bet kurią Produkto kortelę (tiek jos sukūrimo etape, tiek po jos paskelbimo Platformoje) ir, jei kortelės turinys yra nepakankamas arba
neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ar Sutarties sąlygų:
a) reikalauja, kad Pardavėjas atliktų pakeitimus (o Pardavėjas privalo juos nedelsiant atlikti);
b) savarankiškai pakeisti prekių kategoriją, pakeisti ar papildyti prekės kortelės turinį, įskaitant atributų vertes;
c) užblokuoti PK Platformoje, klientas negalės užsisakyti prekės
7.7 Pardavėjas sutinka, kad Taykal, tikrindama ir keisdama Produkto kortelę, turi teisę naudoti informaciją iš oficialių prekių gamintojų ir (arba) oficialių platintojų svetainių.
7.8 Taykal turi teisę, susijusią su PK ir (arba) joje esančiais informacijos blokais:
a) patalpinti jas Platformoje kartu su kitų Pardavėjų panašių prekių kainų pasiūlymais;
b) patalpinti juos Platformoje arba trečiųjų šalių ištekliuose reklamos ir rinkodaros tikslais, o tokio patalpinimo kainą nustato Taykal pagal Sutarties sąlygas;


8. “Užtikrinimai ir garantijos” skyrius

8.1 Pardavėjas patvirtina, kad įsipareigoja laikytis (patvirtina, kad laikėsi) visų galiojančių įstatymų, įskaitant kovos su pinigų plovimu, kovos su korupcija ir kyšininkavimu,
sankcijų ir kovos su neteisėta prekyba, vaikų ar priverstinio darbo uždraudimo, tinkamo konfidencialios informacijos (įskaitant viešai neatskleistą informaciją) naudojimo ir
nesiimti jokių veiksmų, kurie gali lemti sukčiavimą ar kitus neteisėtus tikslus.
8.2 Pardavėjas sutinka, kad, siekdama kontroliuoti naudojimosi Platforma, Užsakymų pateikimo ir vykdymo kokybę bei Pardavėjo Sutarties sąlygų laikymąsi, Taykal gali bet
kuriuo metu atlikti Pardavėjo saugumo patikrinimą, be kita ko, prašydama Pardavėjo pateikti patvirtinamuosius dokumentus (steigimo, administracinius, tapatybės ir kt.) ir
informaciją, įskaitant jų autentiškumo ir galiojimo įvertinimą. Pardavėjas garantuoja, kad pateikdamas atitinkamus dokumentus ir informaciją nepažeidžia jokių susitarimų su
trečiosiomis šalimis, įskaitant riboto naudojimo informacijos (komercinių paslapčių, asmens duomenų ir kt.) konfidencialumo ir taikytinų teisės aktų nuostatų.
8.3 Pardavėjas garantuoja ir patvirtina, kad yra įdiegta pakankama ir veiksminga vidaus kontrolės sistema; priemonės, skirtos nustatyti ir užkirsti kelią kyšininkavimui ir
komerciniam papirkinėjimui, susijusiam su jo darbuotojais ir (arba) nukreiptam į jų pareigas; pinigų plovimui; taikomų sankcijų pažeidimui ir neteisėtai prekybai;
piktnaudžiavimui konfidencialia informacija (įskaitant vidinę informaciją).

8.4 Šios garantijos ir kiti teisinės atitikties įsipareigojimai išsamiai atspindėti Antikorupcijos ir teisės aktų laikymosi sąlygoje bei Standartinėse sąlygose, su kurių sąlygomis
Pardavėjas sutinka sutikdamas su Sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
8.5 Pardavėjas turi organizacinius, finansinius, personalo ir kitus išteklius, reikalingus Sutarčiai tinkamai įvykdyti; nėra jokių kitų dokumentų ar informacijos, kurie galėtų turėti
neigiamos įtakos Taykal nuomonei įvertinti galimą riziką, susijusią su Sutarties sudarymu ar vykdymu, ir Pardavėjui nėra žinomi jokie faktai, klausimai ar kitos aplinkybės, kurios
nebuvo raštu atskleistos Taykal ir kurių atskleidimas galėtų turėti įtakos Taykal norui sudaryti Sutartį su Pardavėju.
8.6 Pardavėjas patvirtina, kad kiekviena prekė atitinka visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus (tiek, kiek tokie reikalavimai jai taikomi);
Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų Taykal reikalavimų, keliamų pateiktų prekių sąrašui, jų atvaizdų kokybei, prekių aprašymui, taip pat kitų reikalavimų, susijusių su informacija,
kurią Pardavėjas pateikia Platformoje per savo PP. Pardavėjas padeda bendrovei Taykal tikrinti prekių ir PK atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir Sutarčiai ir vykdo visus
Taykal sprendimus, priimtus atlikus tokius patikrinimus.
8.7 Pardavėjas taip pat patvirtina, kad įsipareigoja naudotis Platformos funkcijomis tik su prekių pardavimu susijusiems sandoriams vykdyti. Pardavėjas negali naudotis Platforma
sukčiavimo, klaidinimo, pasipelnymo ar kitais pasipelnymo tikslais arba sąmoningai prisiimti įsipareigojimų neketindamas jų vykdyti.
8.8 PK jokių vandens ženklų, nuorodų į Pardavėjo interneto svetainę ar kitus interneto išteklius (išskyrus informaciją apie Pardavėjo, gamintojo ir (arba) importuotojo interneto
svetainę ant paties gaminio ar jo pakuotės), produkto paveikslėliuose ir aprašymuose, reklaminėje ir rinkodaros informacijoje (įskaitant, bet neapsiribojant, reklaminės
medžiagos priedus prie pateikto užsakymo ar gaminio pakuotės).
8.9 Pardavėjo sukurtos PK, jose esanti informacija, taip pat kita medžiaga ir informacija, kurią Taykal perdavė pagal Sutartį:
a) nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, trečiųjų šalių teisėtų interesų ir teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, teises į intelektinės veiklos rezultatus) ir yra priimtini
skelbti internete;
b) nepažeidžia asmens garbės ir gero vardo, dalykinės reputacijos, privatumo, asmeninių ir šeimos paslapčių bei kitų nematerialių gėrybių; Pardavėjas yra tinkamai gavęs (ir, Taykal
paprašius, pasirengęs pateikti) visų trečiųjų šalių sutikimą naudoti atvaizdus (įskaitant jų nuotraukas, vaizduojamojo meno kūrinius, audiovizualinius ir kitus panašius kūrinius,
kuriuose jie pavaizduoti).
8.10 Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokias pretenzijas:
a) dėl Platformoje siūlomų parduoti prekių (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias pretenzijas dėl prekių garantinio ir pogarantinio aptarnavimo) ir atlygina Taykal visas
dokumentais pagrįstas išlaidas, sąnaudas ir nuostolius, susijusius su Taykal tokių pretenzijų nagrinėjimu;

b) susijusios su žala ir (arba) nuostoliais trečiosios šalies turtui, atsiradusiais dėl Sutarties reikalavimų neatitinkančių prekių perdavimo;
c) dėl trečiųjų šalių arba bet kurio Užtikrinimo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo. Ginčų atveju Pardavėjas Taykal prašymu turi įstoti į bylą savo pusėje (nepažeisdamas kitų
Taykal teisių) ir atlyginti Taykal dokumentais pagrįstus ir įrodymais pagrįstus nuostolius, patirtus dėl bylos nagrinėjimo ir jo pasekmių;
d) Jei Taykal gauna pretenziją iš išimtinių teisių turėtojo ir (arba) išimtinio platintojo (toliau - Teisių turėtojas) dėl išimtinių teisių pažeidimo, susijusio su Pardavėjo Produkto kortelių
patalpinimu Platformoje, Taykal turi teisę užblokuoti atitinkamą Produkto kortelę Platformoje, kad Klientai negalėtų jos užsisakyti. Nesutikdamas su blokavimu,
Pardavėjas įsipareigoja savarankiškai ir savo sąskaita derėtis su Teisių turėtojų, kad išspręstų savo reikalavimą.

9 Skyrius "Reikalavimai prekėms”

9.1 Prekės visais atžvilgiais turi atitikti Sutarties sąlygas, Prekių kortelės aprašymą ir kitus Taykal PP reikalavimus. Jei Prekės neatitinka tokių reikalavimų, Taykal turi teisę
sustabdyti su tokiomis Prekėmis susijusių įsipareigojimų vykdymą.
9.2 Prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. tinkamos naudoti tam tikslui, kuriam jos paprastai naudojamos, be matomų pakitimų, deformacijų ar pačių prekių ar jų pakuotės pažeidimų.
9.3 Visų prekių atveju Pardavėjas turi gauti išimtines teises, licencijas ar kitus būtinus sutikimus naudoti trečiųjų šalių prekės ženklus, prekių ženklus, paslaugų ženklus,
komercinius pavadinimus, pavadinimus, atvaizdus ir (arba) kitą saugomą intelektinę nuosavybę. Taykal prašymu Pardavėjas, prieš parduodamas prekes arba po jų pardavimo,
pateikia dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis intelektine nuosavybe, kopijas. Pardavėjas garantuoja, kad atitinkamų dokumentų ir informacijos pateikimas nepažeidžia
jokių susitarimų su trečiosiomis šalimis, įskaitant riboto naudojimo informacijos (komercinių paslapčių, asmens duomenų ir kt.) konfidencialumą, taip pat jokių taikytinų
galiojančių teisės aktų nuostatų. Pardavėjas sutinka, kad Taykal gali patikrinti pateiktų dokumentų autentiškumą ir galiojimą, be kita ko, pateikdama atitinkamus paklausimus
asmenims, kurie išdavė, pasirašė arba nurodė tokius dokumentus kaip kontaktinius ir (arba) įgaliotuosius asmenis. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad Taykal bendravimas su
tokiais asmenimis nepažeis jų teisių ir, jei tai numatyta įstatymuose, yra gauti visi sutikimai ir (arba) leidimai Taykal bendravimui su jais.
9.4 Jei Taykal gauna prekių ženklo teisių turėtojo skundą dėl išimtinių teisių į Pardavėjo Platformoje patalpintas prekes pažeidimo, Taykal prašo Pardavėjo pateikti dokumentus,
patvirtinančius jo teisę pardavinėti tokias prekes, o Pardavėjas privalo šiuos dokumentus pateikti Taykal. Kol dokumentai nepateikti, Taykal turi teisę užblokuoti Pardavėjo
kortelę, kad Klientas negalėtų pateikti užsakymo.

9.5 Gavusi dokumentus, Taykal sprendžia, ar teisėtai Pardavėjo prekes galima pateikti platformoje pardavimui. Jei Pardavėjo produktai buvo autorizuoti, Taykal pašalins
blokavimą iš Pardavėjo produktų kortelės.
9.6 Teisių turėtojas turi teisę susipažinti su pardavėjo pateiktais dokumentais, susijusiais su ginčo prekėmis, taip pat su pardavėjų, parduodančių prekes, į kurias teisių turėtojas turi
išimtines teises, sąrašu.
9.7 Pardavėjas sutinka, kad Taykal taip pat gali pateikti savo kontaktinius duomenis atitinkamam teisių turėtojui, jei pastarasis pagrįstai paprašo susisiekti su Pardavėju
ikiteisminio ginčo sprendimo ir (arba) teisinių veiksmų, susijusių su išimtinių teisių pažeidimų, tikslais. Taykal neatsako už tokių duomenų pateikimą teisių turėtojui, jų
naudojimą teisių turėtojui ir nedalyvauja tolesnėje Pardavėjo ir teisių turėtojo sąveikoje.
9.8 Jei Pardavėjas užsiregistruoja Platformoje kaip prekių ženklo teisių turėtojas arba jo atstovas, jis sutinka su prekių ženklo teisių turėtojui taikomomis Sutarties sąlygomis.
9.9 Pardavėjas per tris (3) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos pateikia Taykal patvirtintas visų prašomų dokumentų, patvirtinančių prekių atitiktį teisiniams
reikalavimams ir Sutarčiai, kopijas.
9.10 Kiekviena gaminio spalvos, dydžio ir lyties variacija turėtų turėti atskirą prekės kodą.
9.11 Pardavėjas pristato kiekvieną prekių vienetą atskirose talpyklose ir (arba) pakuotėse, užtikrinančiose prekių saugumą jas transportuojant, rūšiuojant, sandėliuojant, pakraunant
į transporto priemones ir iškraunant iš jų įprastomis sąlygomis.
9.12 Jei konkrečiam gaminiui taikomi įvairūs teisiniai reikalavimai, gaminys turi atitikti šias sąlygas:
a) Etiketės;
b) Kiekviena prekė turi turėti atskirą pakuotę su aiškiai įskaitoma etikete, kurioje nurodytas gaminio pavadinimas, pagrindinės savybės, pagaminimo data ir galiojimo laikas
(tinkamumo naudoti terminas);
c) Kokybės garantiją.
9.13 Pardavėjas prekių, kurioms Pardavėjas arba gamintojas suteikė garantiją, sąrašą ir prekių garantinį laikotarpį nurodo PK:
a) Dokumentai;
b) Prekių pakuotėje turi būti garantinis sertififikatas (jei toks yra), instrukcijos ir kiti būtini dokumentai;
c) Muitinis įforminimas
9.14 Prekės turi būti įtrauktos į civilinę apyvartą ir teisėtai įvežtos į Lietuvos Respublikos teritoriją. Prekėms turi būti taikomos visos muitinės procedūros:
a) Galiojimo laikas
b) Prekių galiojimo laikas turi atitikti Įstatymo ir Sutarties reikalavimus. Likutinė galiojimo trukmė nustatoma pagal Taisykles;

10 Klientų užsakymų priėmimas ir apdorojimas

10.1 Pardavėjas privalo PP realiuoju laiku nurodyti esamą kiekvienos prekės, kurią Pardavėjas yra pasirengęs parduoti Klientams iš kiekvieno Pardavėjo sandėlio arba
perduoti Taykal parduoti Klientams, kiekį. Tokias prekes galima užsisakyti Svetainėje.
10.2 Pardavėjas nustato sandėlio darbo laiką per PP. Taykal turi teisę nustatyti minimalų darbo dienų skaičių ir maksimalų užsakymo surinkimo laiką. Pasirinktas veikimo režimas
turi leisti perduoti siuntas per nustatytą laiką.
10.3 Pateikiant užsakymą informacija apie prekių sudėtį, kiekį ir kainą rodoma PP.
10.4 Pardavėjas patvirtina, kad siunta yra paruošta perdavimui iki galutinio termino pabaigos. Jei Pardavėjas to nepadaro per nustatytą terminą, Taykal turi teisę atšaukti Kliento
užsakymą.
10.5 Pardavėjas perduoda prekes griežtai laikydamasis užsakyme pateikto sąrašo. Esant neatitikimams, Pardavėjas prisiima bet kokių neigiamų pasekmių riziką ir atlygina Taykal
visus su tuo susijusius dokumentais pagrįstus nuostolius. Jei nustatomas neatitikimas ir Klientas atsisako prekių, Šalys atsiskaitys taip pat, kaip ir grąžinimo atveju.

11 Draudžiamų prekių sąrašas

11.1 Pardavėjas neturi teisės Platformoje pateikti pardavimui prekių, kurių pardavimas nuotoliniu būdu draudžiamas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įskaitant (bet
neapsiribojant) šias prekes:
● alkoholiniai produktai;
● brangiųjų ir retųjų žemių metalų;
● ginkluotė, amunicija, sprogmenys ir sprogstamieji įtaisai, šaudmenys, šaunamieji milteliai;
● radioaktyviosios medžiagos, rentgeno įranga ir prietaisai, kuriuose naudojamos radioaktyviosios medžiagos ir izotopai;
● pornografinio pobūdžio produktai;
● šifravimo įranga;
● nuodai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, jų pirmtakai;
● žmonių palaikai ir pelenai;
● Infekcinės medžiagos (biologinės medžiagos, injekciniai tirpalai, imunobiologiniai preparatai);
● produktai, pagaminti iš toksiškų medžiagų;

● etilo alkoholio;
● specialiosios ir kitos techninės priemonės, skirtos slaptam informacijos gavimui;
● šaunamieji ginklai, signaliniai ginklai, dujiniai ginklai, šaudmenys, koviniai ginklai (įskaitant svaidomuosius ginklus), elektrošoko prietaisai ir kibirkštiniai šautuvai, taip pat
pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys, specialios traumavimo ir sulaikymo priemonės;
● į Lietuvos Respublikos muziejų fondą įtraukti muziejiniai eksponatai ir muziejų kolekcijos;
● prekės, kurios yra kultūros paveldo objektai;
● brakonieriavimo būdu gauti produktai;
● tabako gaminiai;
● receptiniai vaistai;
● kaljanai, bongai;
● nikotino turintys produktai (įskaitant kaitinamo tabako produktus, tirpalus, skysčius, mišinius ar gelius), kurių skystame nikotine yra ne mažiau kaip 0,1 mg/ml, taip pat
skysčiai ar mišiniai be nikotino arba su mažesniu nei 0,1 mg/ml kiekiu, skirti naudoti prietaisuose, skirtuose nikotino turintiems produktams vartoti;
● saugos diržų adapteriai;
● berėmės vaikiškos kėdutės;
● kelio ženklai.

11.2 Pardavėjas pagal taikomus papildomus apribojimus negali pateikti pardavimui šių prekių:
● maisto produktai, išskyrus maisto produktus, konditerijos gaminius ir gėrimus, kurių laikymo temperatūra yra 17-24 laipsniai Celsijaus;
● kategorija "Strikeball ir pneumatiniai ginklai": prekės, kurių šūvio energija didesnė kaip 3 džaulių;
● vaistai, išskyrus maisto papildus;
● vitaminai gyvūnams;
● gyvi augalai;
● gyvi gyvūnai ir vabzdžiai;
● apsvaiginimo pistoletai;
● dujų balionai;
● gyvsidabrio termometrai;
● Covid-19 testai, išskyrus naudojamus namuose;
● poppers;
● naudotos prekės;
● pirotechnikos priemonės, kurių pavojingumo klasė yra aukštesnė nei III;
● vienkartinės elektroninės cigaretės ir vape skystis, įskaitant nenikotinines;
● tinkliniai žvejybos įrankiai;
● elektrožūklės sistemos ir elektrožūklės įtaisai;

● gaudyklės ir spąstai žuvims gaudyti;
● apykaklės, skirtos gyvūnų elgsenai koreguoti naudojant elektrinį ir (arba) ultragarsinį ir (arba) garsinį poveikį;
● prekės, kurių išvaizda (įskaitant patalpintus vaizdus) ar turinys apima narkotinių, psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų propagandą; žiauraus elgesio su gyvūnais
propagandą; nacistinės atributikos ar simbolių propagandą ar viešą demonstravimą; netradicinių lytinių santykių tarp nepilnamečių propagandą;
● nemokamai platinti skirtos prekės (su užrašu "Neparduoti");
● maisto produktai, kurių sudėtyje yra musių agarinių augalų.

12 “Pardavėjo paslaugų kokybės rodikliai” skyrius

12.1 Taykal turi teisę nustatyti Pardavėjo paslaugų kokybės rodiklius Klientui, pavyzdžiui, Pardavėjo kainų indeksą, palyginti su rinkos kainomis, užsakymų atšaukimo lygį,
palyginti su bendru užsakymų skaičiumi, Pardavėjo pavėluoto pristatymo lygį, taip pat kitus rodiklius ir jų kritinį lygį. Taykal turi teisę vienašališkai pakeisti rodiklius ir jų
kritinius lygius, apie tai pranešdama Pardavėjui.
12.2 Jei Pardavėjo paslaugų kokybė pablogėja iki kritinio lygio, Taykal turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą arba nutraukti Sutartį.

13 “Prekės grąžinimas” skyrius

13.1 Klientas turi teisę grąžinti prekes pagal Taykal platformos pardavimo sąlygų nuostatas, atsižvelgdamas į Sutartyje nurodytus duomenis.
13.2 Pardavėjas paveda Taykal nustatyti iš Klientų grąžinamų prekių priėmimo sąlygas, kurios nepablogina Kliento padėties, palyginti su Lietuvos teisės aktų reikalavimais,
įskaitant tinkamos kokybės prekių grąžinimo termino nustatymą, Kliento grąžinamų prekių kokybę ir tolesnio pardavimo ar grąžinimo Pardavėjui galimybę. Grąžinimų
tvarkymo tvarka nustatyta Susitarimo priedėliuose.
13.3 Tačiau Taykal gali pasiūlyti Pardavėjui iš anksto sumažinti grąžinamų prekių kiekį Sutarties prieduose nustatytomis sąlygomis.
13.4 Taykal Pardavėjo vardu perves pinigus, sumokėtus Klientui už grąžintas prekes, per teisės aktuose nustatytą terminą. Pardavėjas atlygina Taykal grąžinamų prekių vertę,
nurodytą produkto valdymo skydelyje tuo metu, kai Klientas pateikia užsakymą.

14 Baigiamosios nuostatos

14.1 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2 Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.